Pts. Şub 6th, 2023

Benim Datçam Haber

Sizin İçin Değil Sizlerle Haber

Datça’da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti

Muğla’nın Datça il­çe­sin­de Hı­zır­şah Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Bü­yük­şe­hir ve Datça Be­le­di­ye­lerini pro­tes­to etmek için yol kapattı.

Muğla’nın Datça il­çe­sin­de Hı­zır­şah Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Bü­yük­şe­hir ve Datça Be­le­di­ye­lerini pro­tes­to etmek için yol kapattı.

Datça’da Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan beş yıl önce ya­pı­lan bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rın­da Kazım Yıl­maz Bul­va­rı’ndan Hı­zır­şah Ma­hal­le­si’ne giden yol ula­şı­ma ka­pa­tı­la­rak 1 ki­lo­met­re ile­ri­den açıl­dı.

Altı yıl önce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uçar’ın ka­pa­tı­lan yolu en kısa sü­re­de aça­ca­ğı sö­zü­nü ken­di­le­ri­ne ver­di­ği­ni iddia eden ma­hal­le­ sakinleri, de­fa­lar­ca be­le­di­ye­ye yap­tık­la­rı baş­vu­ru­lar­dan bir türlü sonuç ala­ma­dık­la­rı­nı ve mağ­dur ol­duk­la­rı­nı öne sürdü.

Me­su­di­ye’yi Pa­la­mut­bü­kü’ne bağ­la­yan ana­ yol üze­rin­de top­la­nan ma­hal­le­li, el­le­rin­de Türk bay­ra­ğıyla yolu ka­pat­tı. Daha sonra ma­hal­le sa­kin­le­ri, Baş­kan Uçar’la gö­rüş­mek için be­le­di­ye binası önün­de top­lan­dı.

Hı­zır­şah Ma­hal­le Muh­ta­rı Özay Ermiş, “Hı­zır­şah Mahalle’miz, Datça’nın Kni­dos’­tan son­ra­ki ta­ri­hi gü­zel­lik­le­ri­nin ol­du­ğu yer. Yol ya­pıl­dı­ğın­dan beri ma­hal­le­mi­ze zi­ya­ret­çi gelmez oldu. Biz de kendi adı­mı­za ka­yıt­lı olan Me­su­di­ye’yi Pa­la­mut­bü­kü’ne bağ­la­yan ana­ yo­lu tarla sa­hi­bi ola­rak ve muh­tar­lık ola­rak ka­pat­ma ka­ra­rı aldık. Hı­zır­şa­h yo­lu­nun açıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ko­nu­da da ge­rek­li yet­ki­li­ler­den başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere tüm dev­let bü­yük­le­ri­miz­den bü­yük­şe­hir yet­ki­li­le­ri­miz­den des­tek bek­li­yo­ruz.” dedi.

Be­le­di­ye önün­de top­la­nan ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni kar­şı­la­yan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise ko­nu­nun ken­di­le­ri­ni il­gi­len­dir­me­di­ği, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin görev alanına girdiğini iddia etti.

Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti
Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © All rights reserved. Sitemiz Realooks bilişim hizmetleri tarafından kurulmuştur.