Pts. Şub 6th, 2023

Benim Datçam Haber

Sizin İçin Değil Sizlerle Haber

HAYVAN HAKLARI İÇİN 38 MADDE  YAŞAR EYİCE

Yaşadığımız coğrafyada insan-hayvan ilişkilerinde sorunlar olduğu biliniyor.

Kentlerdeki diğer canlıları göz ardı eden rant odaklı değişim; kentleri tanımsız hale getirmekte, insanların yaşamını pek çok açıdan olumsuz olarak etkilemekte ve farklı kentsel mekanlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan canlıları zorluyor.

Kırsal alanlarda da insan eliyle yapılan müdahalelerin yol açtığı çevre sorunları, birçok canlı türünün yok olmasına neden oluyor.

Bu çerçevede yapılacak tüm çalışmalar ve planlamalarda bu hususlara dikkat edilerek, hayvanların da yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi gerektiği inancından hareketle; İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Hayvan Hakları Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan ‘Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı’ İzmir Barosu ev sahipliğinde yapılmıştı.

Hiçbir canlının bir başkasının menfaati uğruna eziyet görmediği bir dünyada, hep birlikte yaşamanın da mümkün olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Çalıştayın ilk gününde, ‘Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları’, ‘Hayvanlar İçin Güvenli Kentler’ ve ‘Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konusundaki Sorumlulukları’ konulu üç oturum yapılmıştı.

Çalıştayın ikinci gününde ise ‘Birlikte Yaşam ve Toplumsal Farkındalık’, ‘Kent Yaşamında Hayvan Hakları’, ‘Kent Planlanmasında Hayvanların Yeri’, ‘Kamu-STK İşbirliği ve Yöntemleri’ ve ‘Doğal Hayatın Korunması ve Geliştirilmesi’ konulu atölye çalışmaları yapılmış, büyük ilgi çekmişti.

Atölye çalışmalarına birçok STK ve meslek odalarından üyeler ile sahada aktif çalışan hayvan hakları aktivistleri ve kamu kurum temsilcileri de katıldı.

Katılımcıların öne sürdüğü görüş ve düşünceler doğrultusunda, yaşam alanlarında hayvan ve insan birlikteliğinin sağlıklı ve adil bir şekilde sürmesi için çözüm önerileri dikkate alınarak hazırlanan sonuç raporu hazırlandı.

Alınan kararları şöyle özetleyebiliriz:

*- BAZILARI

1. Hayvanların yaşam hakkının da varlığı kabul edilerek; hayvanların insan menfaati ve ihtiyaçları için var olduğuna dair toplumda yer alan genel düşüncenin değiştirilmesi için farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

2. Belediyeler başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları; sokakta yaşayan hayvanlar için kısırlaştırma, tedavi ve rehabilite etme gibi kanundan doğan sorumluluklarını derhal yerine getirmelidir. Kurumların yetersizliği ve denetimsizliğinden hayvanlar değil, kanunda yazdığı şekilde yine kurumlar sorumlu tutulmalıdır.

3.5199 sayılı Kanunda düzenlenen eğitim hükümleri; uygulamada derhal işler hale getirilerek, yaşam alanlarında insan-hayvan birlikteliğinin doğru anlaşılması için eğitim programları hazırlanmalı, küçük yaştan itibaren bu eğitimler ile toplumun bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Okullardan başlamak üzere, kamu kurumlarında, işletmelerde, dernek, meslek odaları vb. örgütlü kurumlarda bu eğitimler bir plan dahilinde verilmelidir. Site/apartman toplantılarında site içindeki hayvanların beslenmesi hususunda farkındalık eğitimleri verilmelidir.Klasik eğitimler dışında tiyatral yöntemlerle; hayvanların beden dili, yardıma muhtaç hayvanlar için ne yapılmalı vb. konulu eğitimlere önem verilmelidir.

4. Hayvanlar ile ilgili tanık olunan tüm ihlaller için yerel yönetimlerce 7 gün 24 saat ulaşılabilecek bilgi danışma hattı kurularak ihlaller karşısında yaşanan iletişimsizliğin önüne geçilmeli, toplum bu danışma hatları aracılığıyla bilgilendirilmelidir.

5. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yeniden düzenlenerek Kanunun amacına uygun maddeler getirilmeli, mevzuat amacı ve uygulama arasındaki çatışma giderilmelidir. Bu kapsamda;

• – Üçüncü maddede yer alan “Tanımlar” başlığındaki belirsizlik giderilerek türler arası eşitsizliğe sebep olan tüm hayvan tanımlamaları kaldırılmalı; kentte insanla birlikte yaşayan kuş türlerini, eklem bacaklıları, fareleri de kapsayacak şekilde genel bir hayvan ve hayvan hakkı tanımı düzenlenmelidir.

•-  Hayvan Koruma Kanunu isimli bir kanunda yer almaması gereken kesim hayvanı, deney hayvanı tanımı kaldırılmalıdır.

•- Kanuna hayvanların beslenme ve barınma haklarına da sahip olduğu eklenmelidir.

•- “Hayvan sahiplenilmesi ve bakımı” isimli beşinci maddeden “sahiplendirme” kavramı çıkarılarak hayvan-insan arasındaki mülkiyet anlayışına son verilmelidir. Bu maddeye, bakımevlerindeki hayvanlara yuva olmak isteyenlere eğitim verilmesi ve bu kişiler ile ön görüşme-anket şartı eklenmelidir. Bu kişilerin belli sürelerle denetlenerek, hayvanın hem fiziki hem manevi bütünlüğünün korunması yükümlülüğü Kanuna eklenmelidir.

•- Günümüzde “tehlike arz eden hayvan” şeklinde nitelendirilen güçlü hayvanların yuvalandırılması prosedürü yeniden düzenlenerek bu nitelendirmeyle hapis altında tutulan hayvanlar yuva olacak ailelere özel eğitim şartı getirilerek yuvalandırılmalıdır.

•- Altıncı madde dördüncü fıkrada düzenlenen “Öncelikle alındıkları ortama bırakılır.” ifadesi yeniden düzenlenerek “Öncelikle yuvalandırılması denenmeli, yuvalandırma yapılmadığı takdirde alındığı yere bırakılmalı.” şekline getirilmelidir.

•- Hayvanların mal olmadıkları gerçeğinden hareketle, onuncu madde tümüyle Kanundan çıkarılmalı, maddenin mevcut halinde yer alan hayvan üretim ve ticareti suç olarak tanımlanarak tamamen yasaklanmalı, bu kapsamda petshoplarda hayvan satışı tamamen yasaklanmalı üretim çiftliklerinin faaliyeti durdurulmalıdır.

*- ÖNEMLİ NOKTALAR

•- Kanunda yer alan para cezaları caydırıcı olacak şekilde artırılmalıdır.

•- Hapis cezaları da artırılarak alt sınırının 3 yıl ve üzerine çıkarılması sağlanmalıdır.

•- Madde 28/A’da düzenlenen “ikili şikayet mekanizması” ve “sahipli-sahipsiz hayvan” ayrımı kaldırılarak, her hayvana karşı işlenen suçlarla ilgili olarak doğrudan Cumhuriyet savcılıklarına başvuru imkanı getirilmelidir. Hayvan karakolları ve hayvan soruşturma büroları oluşturulmalıdır.

•- Ek maddede her il ve ilçeye insan nüfusundan ziyade hayvan popülasyonuna göre bakımevi kurulması şartı getirilmelidir. Bu maddede yer alan “öncelikle alındıkları yere bırakılmalı” ifadesindeki öncelik ibaresi kaldırılarak doğrudan alındığı yere bırakılması zorunlu kılınmalıdır.

 *-  HIZIMI ALAMADIM

6.- 14.07.2021 tarihinde 5199 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış olmasına rağmen bu değişiklikleri kapsayan yönetmelik hazırlanamamıştır. Yaşanan hak ihlallerine yönelik başvuru prosedürü belirsiz olup birçok başvuru da bu nedenle sonuçsuz kalmaktadır. Bu nedenle, yönetmeliğin bir an önce çıkarılması için kamuoyu baskısı oluşturulmalı, gerekli idari ve hukuki yollara başvurulmalıdır.

7.- Geçici hayvan bakım evlerinin birçoğu kanunda ve yürürlükteki Yönetmelikte aranan şartları taşımamakta olup bakımevlerinin şartları Kanuna ve Yönetmeliğe uygun hale getirilmelidir.

8.- Geçici hayvan bakımevlerinde yeterli ve nitelikli personel olmaması nedeni ile rehabilitasyon işlemleri yeterince yapılmadığı gibi; hayvanlar hijyenik olmayan koşullarda yaşamaya mahkum edilmektedir. Bu nedenle, bakımevinin kapasitesine göre yeterli sayıda veteriner hekim ve nitelikli personel istihdamı sağlanmalıdır.

Çalıştay sonucu 38 madde ortaya çıktı.

Zaman zaman bu önemli maddeleri de sizlerle paylaşacağım.

   

Yaşar EYİCE
0532 781 95 18
Twitter: @Yeyicee
Facebook:  yasar.eyice.311

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © All rights reserved. Sitemiz Realooks bilişim hizmetleri tarafından kurulmuştur.